Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 

Scop asociație

Scopul Asociaţiei QUALITY MED constă în sprijinirea, încurajarea şi facilitarea dezvoltării socio-economice şi ocupării forţei de muncă, a dezvoltării organizaţionale, diminuarea gradului de sărăcie, democraţia participativă, sprijinirea administraţiei publice şi a actorilor sociali, pentru o mai bună guvernare şi pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti în concordanţă cu priorităţile şi obiectivele strategice naţionale şi ale Uniunii Europene.

Obiective asociație

Scopul urmărit va fi realizat prin următoarele obiective generale:

 • promovarea şi dezvoltarea strategiilor de ocupare şi formare profesională, la nivel local, naţional şi internaţional, în vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterii competitivătăţii acestuia
 • crearea unui mediu profesional inovativ şi competitiv în sectoarele prioritare: sănătate, educaţie şi asistenţă socială atât la nivelul instituţiilor publice cât şi la nivelul instituţiilor private implicate în viaţa comunităţilor
 • promovarea activităţilor de incluziune socială şi de valorizare a economiei sociale ca formă de ocupare şi de generare a bunăstării sociale
 • managementul şi marketingul social, economic şi cultural al valorilor naţionale şi europene în cadrul organizaţiilor publice şi private
 • dezvoltarea şi implementarea de programe şi proiecte sociale, economice şi culturale cu impact local, regional, national, transfrontalier, European şi international în vederea realizării scopului asociaţiei
 • dezvoltarea şi implementarea de programe şi activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul social, economic şi cultural, public şi privat
 • dezvoltarea şi implementarea de programe şi activităţi de studiu, monitorizare şi management al proceselor migratorii a persoanelor şi forţei de muncă la nivel local, naţional şi internaţional
 • organizarea unor manifestări şi producţii sociale, economice şi culturale, care să devină consecrate; acţiuni culturale şi turistice, conferinţe, cursuri, seminarii şi evenimente, reviste, broşuri, albume, cărţi de onoare, titluri, diplome, însemne şi altele asemenea, care să contribuie la stimularea spiritului de promovare a valorilor naţionale şi a spiritului de cooperare şi toleranţă interculturală
 • organizarea de activităţi pentru informarea şi consilierea forţei de muncă, calificarea, perfecţionarea şi instruirea acesteia, care să contribuie la susţinerea realizării scopului şi obiectivelor propuse
 • promovarea valorilor Comunităţii europene în spiritual unei societăţi deschise diversităţii şi pluriculturalismului; diseminării informaţiilor privind bunele practice comunitare în ţările Comunităţii Europene; identificării şi susţinerii oportunităţilor de parteneriate şi colaborări naţionale şi international între entităţile societăţii civile
 • activităţi de suport şi informare pentru categoriile sociale defavorizate: şomeri, copii, tineri, vârstnici, femei, minorităţi entice, sexuale, rasiale
 • organizarea, susţinerea şi încurajarea acţiunilor destinate promovării valorilor morale umane precum: demnitate, cinste, corectitudine, sinceritate, cumpătare, discreţie, prudenţă, etc.
 • ajutorarea semenilor aflaţi în nevoie prin donaţii efectuate direct către aceştia sau către instituţiile care îi au în îngrijire.

Finanțare asociație

Sursele de finanţare ale Asociaţiei se constituie din :

 • contribuţiile  membrilor, în cuantum stabilit de Adunarea generală
 • donaţii ale membrilor fondatori, membrilor, membrilor onorifici
 • dobânzile şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale
 • resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale
 • din publicaţii, din prestarea de către asociaţie a altor activităţi, acţiuni, fără să afecteze activitatea de bază, pentru care se vor încasa drepturile băneşti cuvenite
 • veniturile realizate din activităţi comerciale directe
 • fonduri europene
 • alte venituri prevăzute de lege.

 

Donaţiile şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile sau imobile, alte valori materiale, alte materiale specifice, cărţi, tratate şi publicaţii din domeniu, etc. În cazul în care donatorul doreşte ca donaţia să fie folosită pentru a finanţa sau sprijini o anume activitate, opera de binefacere, burse de studii, premii pentru activitate deosebită sau alte acţiuni, acesta poate stipula ca donaţia să-i poarte numele sau orice alt nume.

Alvin konda

FORMULAR DE CONTACT

Mulțumim pentru ajutor!

Vizitatori: 29546